Ý nghĩa và hiệu lực của biển báo giao thông hình thoi

Theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT, biển báo giao thông hình thoi gồm 02 loại biển là biển báo I.401 “Bắt đầu đường ưu tiên” và biển báo I.402 “Kết thúc đường ưu tiên”.

Biển báo giao thông hình thoi gồm những loại biển nào?

Biển báo giao thông hình thoi gồm: Biển báo I.401 “Bắt đầu đường ưu tiên” và biển báo I.402 “Kết thúc đường ưu tiên”.

Đây là 02 biển báo thuộc nhóm biển chỉ dẫn. Đúng như tên gọi, các biển báo này đều có dạng hình thoi với 4 cạnh bằng nhau, viền màu đen, bên trong là màu trắng với nội dung biểu thị là màu vàng. 

Biển báo I.401 được sử dụng để biểu thị ưu tiên cho các phương tiện tham gia giao trên đoạn đường có đặt biển này được đi trước.

Biển đặt tại vị trí thích hợp trước khi đường nhánh sắp nhập vào trục đường chính, yêu cầu xe từ đường nhánh ra phải dừng lại nhường cho xe trên đường chính đi trước.

Biển báo I.402 chỉ khác biển báo I.401 ở chỗ có thêm một gạch chéo màu đen kéo dài từ phía trên bên phải chéo sang trái, được bố trí để biểu thị đã hết đoạn đường được quy định là ưu tiên.

Biển báo giao thông hình thoi có ý nghĩa gì?

Ý nghĩa của từng biển báo giao thông hình thoi sẽ được xác định như sau:

Biển báo I.401 “Bắt đầu đường ưu tiên”

Tại đoạn đường đặt biển này, các phương tiện đang lưu thông được quyền ưu tiên đi trước qua nơi giao nhau không có điều khiển giao thông. Phương tiện trên đường khác nhập vào hay cắt ngang qua phải nhường đường (trừ các xe được quyền ưu tiên).

Nếu ở chỗ giao nhau có điều khiển giao thông thì nguyên tắc chạy xe ưu tiên theo biển này không có tác dụng.

Biển báo I.402 “Kết thúc đường ưu tiên”

Khi tài xế trông thấy biển này tức đã kết thúc đoạn đường ưu tiên. Lúc này, các phương tiện sẽ lưu thông bình thường trên đường như bao phương tiện trên các đường khác mà không có sự ưu tiên đặc biệt nào.