người vi phạm có phải đến nơi vi phạm nộp phạt nguội không?